Confidentialiteit

De verzamelde gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 18 maart 1993) en in overeenstemming met de wet van 22 augustus 2002 inzake Rechten van de Patiënt (B.S. 26 september 2002).

De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde medewerkers van de Stichting Kankerregister. De verwerking van de gegevens gebeurt onder supervisie van de arts-toezichthouder van de Stichting Kankerregister en volgens de procedures die werden goedgekeurd door de Privacy Commissie.

Analyses gebeuren uitsluitend op gegevens die gecodeerd zijn en niet meer rechtstreeks te herleiden zijn naar de studiedeelnemers. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de projectmedewerkers van de Stichting Kankerregister, verantwoordelijk voor de analyses.

Na een periode van 5 jaar worden de verzamelde gegevens enkel nog onder anonieme vorm bijgehouden. Indien er gestart wordt met een vervolgstudie, dan zal een verlenging van de bewaartermijn van de gecodeerde databank aangevraagd worden bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Privacy Commissie).

Aangezien de gegevens beschikbaar blijven op de , verloopt de bewaring en archivering van deze gegevens volgens de strikte voorschriften van de Stichting Kankerregister, en dit in overeenstemming met de referentiemaatregelen voor de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

De ruwe data behoren toe aan de Stichting Kankerregister. Externen krijgen geen toegang tot (niet‑)gecodeerde persoonsgegevens, zij zullen enkel toegang krijgen tot anonieme geaggregeerde eindresultaten (vb. feedback, artikels).