Studieverloop

Uitnodiging tot deelname aan de studie

Er werd voor de studie een machtiging aangevraagd bij het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Afdeling Gezondheid) (Privacy Commissie) en bij het Sectoraal Comité van het Rijksregister (Privacy Commissie). Door deze machtiging kon de studie uitgevoerd worden en konden de contactgegevens bij het Rijksregister opgevraagd worden.

De bevraging bij het Rijksregister is noodzakelijk om de patiënten rechtstreeks te kunnen contacteren en hen per post een schriftelijke vragenlijst te bezorgen.

De geselecteerde (ex-)kankerpatiënten worden per post uitgenodigd om deel te nemen aan de studie. De uitnodiging wordt verstuurd door de projectmedewerkers van de Stichting Kankerregister in naam van de behandelende arts(en) van het deelnemende ziekenhuis.

Bevraging bij de studiedeelnemers

De geselecteerde patiënten ontvangen een uitnodigingsbrief, een uitgebreide informatiebrief, een toestemmingsverklaring (informed consent) en de vragenlijst. Aan de studiedeelnemers wordt gevraagd om éénmalig een vragenlijst in te vullen.

De toestemmingsverklaring dient ondertekend te worden en kan samen met de ingevulde vragenlijst worden opgestuurd naar de Stichting Kankerregister. Op deze manier wordt deelname aan de studie schriftelijk bevestigd.

Indien er na enkele weken nog geen antwoord werd ontvangen, zal er een herinnering verstuurd worden. Aan de herinneringsbrief wordt een antwoordkaart toegevoegd. Patiënten die niet willen meewerken aan de studie, kunnen dit aangeven op de antwoordkaart.

Verwerking van de gegevens

De toestemmingsverklaring en vragenlijst worden onmiddellijk van elkaar gescheiden bij aankomst op de Stichting Kankerregister. Op deze manier wordt het risico op identificatie van de studiedeelnemers tijdens de gegevensverwerking opgevangen.

De toestemmingsverklaringen worden apart bewaard van de ingevulde vragenlijsten en zullen enkel toegankelijk zijn voor de daartoe bevoegde medewerkers van de Stichting Kankerregister en enkel op momenten dat dit noodzakelijk is.

De ingevulde vragenlijsten worden omgezet naar een elektronisch formaat, via scanning van de vragenlijsten. De verzamelde gegevens worden vervolgens gekoppeld met de kankerregistratiedatabank van de Stichting Kankerregister. Bij deze koppeling wordt er gebruik gemaakt van het Rijksregisternummer van de studiedeelnemers en van een conversietabel waarbij dit Rijksregisternummer gekoppeld is aan een unieke deelnemerscode. Deze deelnemerscode staat vermeld op elke communicatie met de patiënt (vragenlijst, toestemmingsverklaring en antwoordkaart).

Van zodra de gegevens met elkaar gekoppeld zijn, worden de patiëntidentificatoren verwijderd zodat er enkel gecodeerde data overblijven. De analyses gebeuren steeds op gecodeerde data.